програма в помощ на техническите екипи на СОД

   

Изисквания

Хардуерни изисквания: Програмата е без специални изисквания към хардуера.

Софтуерни изисквания: Програмата POLARIS TECH е интернет базирано приложение и е необходим достъп до интернет и инсталиран браузер.


Описание

POLARIS TECH е интернет приложение за контрол на наличната техника на СОТ в охраняваните обекти. Във всеки момент и от всяко място техниците по СОТ могат да вземат решение за отстраняване на възникнали проблеми.

POLARIS TECH притежава удобен и практичен интерфейс с бърз достъп до нужната информация, облекчава и оптмизира дейността на техническите екипи и администрацията в СОТ. Потребителите на приложението получатат точна информация за наличната техника по вид, брой и собственост.


Възможности на програмата

Приложението POLARIS TECH е инструмент за контрол на вложената техника в обектите охранявани със СОТ. Приложението е интернет базирано и може да се ползва от стационарни и мобилни компютри и устройства разполагащи с интернет.